Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu Dech je život

Datum zveřejnění: 1. 9. 2016

Internetový obchod Dech je život na adrese https://dechjezivot.cz patří společnosti Clean Air Solutions Sp z o.o. se sídlem ve Varšavě (00-682), ul. Hoża 86/410, používající číslo NIP 7010593123

Kontakt s internetovým obchodem je možný na adrese sídla uvedené výše, e-mailem: info@dechjezivot.cz a telefonicky: +48222428856.

1

Definice

Pro účely těchto obchodních podmínek se přijímá následující význam těchto pojmů:

 1. Kupující – fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity,
 2. Občanský zákoník – zákon ze dne 23. dubna 1964 Občanský zákoník (Sb. zákonů 1964.16.93),
 3. Spotřebitel – fyzická osoba, nakupující v obchodě v oblasti nesouvisející s její obchodní nebo profesní činnosti (v souladu se čl. 221 občanského zákoníku)
 4. Obchodní podmínky – tyto podmínky dostupné na adrese https://dechjezivot.cz,
 5. Obchod – online obchod na adrese https://dechjezivot.cz,
 6. Prodávající – Clean Air Solutions Sp z o.o. se sídlem ve Varšavě (00-682), ul.Hoża 86/410, používající číslo NIP 7010593123

2

Úvodní ustanovení

 1. Prostřednictvím obchodu prodávající uskutečňuje maloobchodní prodej. Prostřednictvím obchodu může kupující zakoupit výrobky zobrazené na stránkách obchodu.
 2. Obchodní podmínky určují pravidla a podmínky používání obchodu, jakož i práva a povinnosti prodávajícího a kupujících.
 3. K použití obchodu, zejména k dokončení nákupu v obchodu, nemusí počítač nebo jiné zařízení kupujícího splňovat specifické technické podmínky. Postačuje:
  1. přístup k Internetu,
  2. standardní operační systém,
  3. standardní webový prohlížeč,
  4. mít aktivní e-mailovou adresu.
 4. Kupující nemůže uskutečnit nákup v obchodu anonymně nebo pod pseudonymem.
 5. Všechny ceny výrobků uvedené na webových stránkách obchodu jsou cenami brutto.

3

Zadávání objednávky

 1. Pro zadání objednávky je kupující povinen učinit následující kroky:
  1. vybrat výrobek nebo výrobky, které jsou předmětem objednávky, kliknutím na tlačítko „Přidat do košíku“
  2. z košíku kliknout na tlačítko „Přejít k pokladně“,
  3. uvést dodací adresu a fakturační údaje – pokud kupující již dříve dané údaje přidal k účtu,
  4. zvolit způsob doručení a platby za objednávku,
  5. seznámit se s obchodními podmínkami a přijmout je – kupující akceptuje obchodní podmínky pouze tehdy, pokud se seznámil s jejich obsahem a skutečně přijímá jejich ustanovení; přijetí obchodních podmínek je dobrovolné, ale nutné pro podání objednávky,
  6. kliknout na tlačítko „Objednávám s povinností zaplatit.“
 2. Okamžikem kliknutí na tlačítko „Objednávám s povinností zaplatit“ mezi kupujícím a prodávajícím dochází k uzavření kupní smlouvy na výrobky, které jsou předmětem zakázky.
 3. V případě, že kupující zvolil způsob platby za objednávku v podobě platby prostřednictvím služby t.pay, po kliknutí na tlačítko „Objednávám s povinností zaplatit“ bude kupující přesměrován na transakční stránku služby t.pay za účelem provedení platby za objednávku.Po zaplacení bude kupující přesměrován zpět na stránku obchodu s potvrzením podání objednávky.
 4. V případě, že kupující zvolil jiný způsob platby za objednávku než platbu prostřednictvím služby t.pay, po kliknutí na tlačítko „Objednávám s povinností zaplatit“ bude okamžitě přesměrován na stránku s potvrzením objednávky.

4

Způsob doručení a způsoby platby

 1. Kupující má na výběr z těchto forem doručení zakoupených produktů:

1) doručení kurýrní službou – cena: 20,30 zł, orientační doba dodání: 1-2 dny od okamžiku realizace objednávky,

2) Zásilka „Balíček v pohybu“ – cena 9,90 zł, orientační doba dodání 2-3 dny od okamžiku realizace objednávky,

3) Doručení do balíkomatu InPost- cena 14,90, orientační doba dodání 2 pracovní dny.

 1. Náklady na dodání hradí kupující, pokud prodávající v obchodě nestanoví jinak.
 2. Kupující má na výběr z následujících způsobů platby za objednané výrobky:

1) převod na bankovní účet prodávajícího,

2) platba prostřednictvím služby tpay.com,

3) platba kreditní kartou prostřednictvím služby tpay.

5

Realizace objednávky

 1. Po zadání objednávky kupujícím v souladu s postupem uvedeným v § 3 obchodních podmínek bude na e-mailovou adresu kupujícího zasláno potvrzení objednávky.
 2. Pokud kupující zvolil způsob platby převodem na bankovní účet prodávajícího, je povinen zaplatit za objednávku do 3 dnů od okamžiku uzavření smlouvy.
 3. Realizace objednávky spočívá v její přípravě k odeslání kupujícímu. Objednávka se považuje za realizovanou okamžikem připravení objednávky k odeslání.
 4. Doba realizace objednávky je vždy uvedena v popisu výrobku.
 5. V případě, že objednávka zahrnuje více než jeden výrobek, dobou realizace objednávky je nejdelší doba uvedená v popisu výrobku, který je součástí objednávky.
 6. Doba realizace objednávky se počítá od okamžiku zaplacení objednávky.
 7. Po realizaci objednávky prodávající pošle na e-mailovou adresu kupujícího potvrzení realizace objednávky a zahájí odesílání objednávky kupujícímu.
 8. Zaslání objednávky kupujícímu se provádí způsobem, který kupující zvolil podle § 4. odst. 1 obchodních podmínek.
 9. Doba doručení objednávky kupujícímu je závislá na způsobu doručení zvoleném kupujícím a počítá se ode dne realizace smlouvy v souladu s § 5. 3 obchodních podmínek.

6

Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

 1. Spotřebitel, který uzavřel s prodávajícím smlouvu na dálku, má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zakoupených věcí do vlastnictví.
 2. Právo na odstoupení od smlouvy se neuplatňuje ve vztahu ke smlouvě:
  1. kde předmětem plnění je věc, dodávaná v uzavřeném obalu, kterou po otevření obalu nelze vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal otevřen po doručení.
 3. Pro odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen informovat prodávajícího o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy formou jednoznačného prohlášení – například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem.
 4. Pro zachování lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, aby spotřebitel zaslal informaci o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, které spotřebiteli náleží, před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 5. Spotřebitel je povinen vrátit výrobek prodávajícímu nebo ho předat osobě oprávněné prodávajícím k jeho přijetí okamžitě, ale nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy, pokud prodávající nenavrhl, že sám věc převezme. Pro dodržení lhůty postačí odeslat výrobek před jejím uplynutím.
 6. Spotřebitel nese přímé náklady spojené s vrácením věcí.
 7. V případě odstoupení od smlouvy prodávající vrátí spotřebiteli všechny platby od něj obdržené, včetně nejnižší ceny doručení výrobků dostupné v obchodě (pokud cenu hradil spotřebitel) neprodleně, a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl prodávající informován o výkonu práva na odstoupení od smlouvy. Vrácení platby bude realizováno pomocí stejných platebních metod, které byly spotřebitelem použity při původní transakci, pokud spotřebitel výslovně nesouhlasil s jiným řešením. V každém případě spotřebitel nebude hradit žádné poplatky v souvislosti s formou vrácení platby.
 8. Pokud prodávající nenavrhl, že sám převezme věc od spotřebitele, může pozastavit vracení plateb obdržených od spotřebitele až do obdržení věci zpět nebo dokud spotřebitel nedodá důkaz o jejím odeslání, podle toho, která událost nastane dříve.
 9. Spotřebitel je odpovědný za snížení hodnoty výrobku v důsledku používání výrobku nad rámec toho, co je nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a fungování výrobku.

7

Odpovědnost za vady

 1. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu výrobek bez vad.
 2. Prodávající je kupujícímu odpovědný za fyzickou nebo právní vadu prodaného výrobku (záruka na vady).
 3. Má-li prodaný výrobek vadu, kupující může:
  1. požadovat výměnu výrobku za výrobek bez vady,
  2. požadovat odstranění vady,
  3. učinit prohlášení o snížení ceny,
  4. učinit prohlášení o odstoupení od smlouvy.
 4. Pokud kupující zjistí vadu výrobku, musí o této skutečnosti informovat prodávajícího, přičemž zároveň uvede své tvrzení týkající se zjištěné vady nebo učiní prohlášení příslušného obsahu.
 5. Kupující může použít reklamační formulář.
 6. Kupující, který má vykonává práva z titulu záruky, může na náklady prodávajícího dodat vadný výrobek na adresu prodávajícího.
 7. Prodávající se bude zabývat reklamací podanou kupujícím do 14 dnů ode dne obdržení reklamace.
 8. Podrobnosti záruky prodávajícího za vady se řídí občanským zákoníkem (čl. 556-576).

8

Osobní údaje a soubory cookie

 1. Správcem osobních údajů kupujícího je prodávající.
 2. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího výlučně za účelem realizace objednávky.
 3. Poskytnutí osobních údajů kupujícím je dobrovolné, ale nezbytné pro realizaci objednávky.
 4. Prodávající může zpracovávat osobní údaje kupujícího i pro jiné účely než je realizace objednávky po předchozím získání příslušného souhlasu kupujícího.
 5. Prodávající garantuje důvěrnost všech osobních údajů, které mu byly poskytnuty.
 6. Osobní údaje jsou shromažďovány s náležitou péčí a náležitě chráněny proti přístupu neoprávněných osob, a jejich zpracování je prováděno v souladu a podle podmínek stanovených podrobně v:
  1. zákonu ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (tj. Sb. zákonů z roku 2013, položka 1422),
  2. zákonu ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (tj. Sb. zákonů z roku 2013, položka 1182),
  3. nařízení ministra vnitra a administrace ze dne 29. dubna 2004 o dokumentaci zpracování osobních údajů a technických a organizačních podmínkách, které musí splňovat zařízení a počítačové systémy používané pro zpracování osobních údajů (Sb. Zákonů č. 100, položka 1024).
 7. Kupující má právo stanovené právními předpisy uvedenými v odstavci. 3 výše, zejména:
  1. na přístup ke svým osobním údajům,
  2. žádat o doplnění, aktualizaci či opravu osobních údajů, dočasné nebo trvalé zastavení jejich zpracování nebo jejich odstranění v případě, že jsou neúplné, neaktuální, nepravdivé či byly shromážděny v rozporu se zákonem, anebo již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny.
 8. Prodávající užívá soubory cookies, neboli malé kousky informací uložené v koncovém zařízení kupujícího (např. počítači, tabletu, smartphonu). Cookies mohou být čteny ICT systémem prodávajícího.
 9. Prodávající ukládá soubory cookies na koncovém zařízení kupujícího, a následně získává přístup k informacím v nich obsaženým pro statistické účely a pro zajištění zajištění správné fungování obchodu.
 10. Prodávající informuje kupujícího, že existuje možnost takové konfigurace webového prohlížeče, která zabraňuje ukládání cookies na koncovém zařízení kupujícího. V takové situaci může být používání obchodu kupujícím ztíženo.
 11. Prodávající uvádí, že soubory cookie mohou být kupujícím odstraněny po jejich uložení prodávajícím, a to prostřednictvím příslušných funkcí webového prohlížeče, programů sloužících k tomuto účelu nebo za použití příslušných nástrojů dostupných v rámci operačního systému používaného kupujícím.

8.1

Podrobné informace o zpracování osobních údajů po 25. květnu 2018.

 1. V souvislosti se vstupem v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a také o zrušení směrnice 95/46/ES (obecně uváděné jako „“RODO““) prodávající informuje, že správcem údajů shromažďovaných touto stránkou je provozovatel obchodu, společnost Clean Air Solutions Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě (00-682), ul. Hoża 86/410, používající číslo NIP 7010593123. Kontakt s internetovým obchodem je možný na adrese sídla uvedené výše, e-mailem: info@oddechtozycie.pl a telefonicky: +48222428856.
 2. Tyto webové stránky shromažďují osobní údaje, jako například adresu IP uživatele a údaje obsažené v souborech cookie (nebo podobných technologiích, například local storage), ukládaných na zařízeních uživatele, a využívá i služby poskytované společnostmi Google (např. Google Analytics) nebo Facebook (např. Facebook Pixel). Základem pro shromažďování těchto údajů je sledování legitimního zájmu správce údajů, včetně analýzy provozu na webové stránce, provádění marketingu a propagace vlastních služeb prodávajícího. V případě údajů shromažďovaných pomocí nástrojů Google a Facebook probíhá i tzv. profilování, tj. přizpůsobení obsahu reklam podrobným informacím vyplývajícím z osobních údajů (např. jinou reklamu uvidí uživatel s bydlištěm v Krakově, jinou ve Varšavě apod.). Jedná se o standardní funkcionalitu nabízenou těmito službami.
 3. Jakékoli další osobní údaje (např. e-mailová adresa kupujícího, poštovní adresa, dodací adresa) shromažďuje prodávající na základě jejich poskytnutí kupujícím za účelem realizace objednávky podané v obchodě a následné manipulace s touto objednávkou (fakturační údaje, záruční a reklamační servis, účetní předpisy). K odesílání e-mailů a analýze marketingových dat používáme profesionální a bezpečné nástroje, jako je například systém MailChimp nebo Metrillo. Kupující má právo do těchto údajů nahlížet, žádat o jejich opravu a odstranění. Za tímto účelem nás prosím kontaktujte na adrese info@oddechtozycie.pl nebo na poštovní adrese prodávajícího.
 4. Jakákoli další marketingová komunikace s využitím například čísla telefonu a e-mailové adresy uvedené kupujícím nebo uživatelem je dobrovolná, prováděná na základě dobrovolného souhlasu kupujícího nebo uživatele. Tato komunikace probíhá odesláním newsletteru na uvedenou e-mailovou adresu. K odesílání e-mailů a analýze marketingových dat používáme profesionální a bezpečné nástroje, jako je například systém MailChimp nebo Metrillo. Tento souhlas může být kdykoli zrušen nebo upraven. Za tímto účelem nás prosím kontaktujte na adrese info@oddechtozycie.pl nebo na poštovní adrese prodávajícího.
 5. Správce údajů zachovává všechny zásady a bezpečnostní normy popsané výše v § 8, aby zajistil nejvyšší kvalitu poskytovaných služeb a bezpečnost osobních údajů, které mu byly svěřeny.

9

Mimosoudní způsoby vyřizování reklamací a zjednání nápravy

 1. Prodávající souhlasí s předložením případných sporů vzniklých v souvislosti s prodejem zboží mediačnímu řízení. Podrobnosti budou stanoveny stranami konfliktu.
 2. Spotřebitel má možnost využít mimosoudní způsoby vyřizování reklamací a zjednání nápravy. Spotřebitel má mimo jiné možnost:
  1. obrátit se na stálý spotřebitelský rozhodčí soud se žádostí o urovnání sporu vyplývajícího z kupní smlouvy,
  2. obrátit se na vojvodského inspektora obchodní inspekce se žádostí o zahájení mediačního řízení ve věci smírného urovnání sporu mezi kupujícím a prodávajícím,
  3. využít pomoci okresního (městského) spotřebitelského ombudsmana nebo společenské organizace, mezi jejíž statutární úkoly patří ochrana práv spotřebitelů.
 3. Podrobnější informace o mimosoudních způsobech vyřizování reklamací a zjednání nápravy může spotřebitel hledat na webových stránkách http://www.uokik.gov.pl.
 4. Spotřebitel může rovněž použít platformu ODR, která je k dispozici na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma slouží k řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli, kteří usilují o mimosoudní urovnání sporu týkajícího se smluvních závazků vyplývajících z on-line kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb.

10

Závěrečná ustanovení

 1. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím.
 2. Obchodní podmínky vstupují v platnost dnem zveřejnění na webových stránkách obchodu.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo na změny obchodních podmínek. Na smlouvy uzavřené před změnou obchodních podmínek se vztahuje verze obchodních podmínek platná k datu uzavření smlouvy.